Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de innamevoorwaarden van de Stichting Nogges en Méér.
U kunt de tekst hier lezen of het pdf-bestand openen en eventueel downloaden.

Definities en toepasselijkheid


In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. STICHTING NOGGES EN MEER: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van STICHTING NOGGES EN MEER, hierna te noemen: NOGGES

  1. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NOGGES een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

  2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen NOGGES en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

  3. Product: alle door NOGGES ter verkoop aangeboden goederen.

  4. NOGGES verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van NOGGES.

 2. De Algemene Voorwaarden vanNOGGES zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NOGGES. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

 3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. NOGGES en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

 4. NOGGES is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van NOGGES te wijzigen.

 5. PRIJZEN

  1. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.

  2. Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van NOGGES.

  3. NOGGES heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.

  4. Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van NOGGES, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van NOGGES, binden NOGGES niet. Evenmin is NOGGES gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van NOGGES) zijn geplaatst.

  5. Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van NOGGES. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.