Privacyverklaring

Stichting Nogges En Meer, gevestigd aan Karel de Grotestraat 65, 3962CK te Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.noggesenmeer.nl

Adres: 

Stichting Nogges En Meer

Karel de Grotestraat 65

3962CK Wijk bij Duurstede

Telefoon: 06 27 257 257

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: info@noggesenmeer.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

NoggesEnMeer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noggesenmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nogges En Meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw bestelling.

 


Geen geautomatiseerde besluitvorming

Nogges En Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nogges En Meer) tussen zit.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nogges En Meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij bewaren al de gegevens die je hebt ingevoerd op de website bij aanmelding zolang als nodig is voor een correcte afhandeling van de bestelling. 

 


Delen van persoonsgegevens met derden

Nogges En Meer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nogges En Meer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NoggesEnMeer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noggesenmeer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nogges En Meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@noggesenmeer.nl

 


Statuten

In onze statuten staat onder meer:

  • Het bevorderen van hergebruik van goederen en het beperken van afvalstromen

  • Het aanbieden van passende dagbesteding

  • Een ondernemende en vernieuwende speler zijn in het werkveld WMO –begeleiding

  • Lokaal te opereren

  • Samenwerking met instellingen en instanties bewerkstelligen die werkzaam zijn op dezelfde en aanverwante terreinen